Organisatie


Ondernemingspensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Xerox is het ondernemingspensioenfonds voor medewerkers van Xerox (Nederland) B.V. in Breukelen, Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. in Venray en Veenman B.V. in Capelle aan den IJssel. Stichting Pensioenfonds Xerox is opgericht op 28 juli 1999.

Stichting Pensioenfonds Xerox is een stichting naar Nederlands recht. Zij staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
. Het toezicht op pensioenfondsen is geregeld in de Pensioenwet.

Stichting Pensioenfonds Xerox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 12039910 en heeft haar statutaire zetel in Venray.

Stichting Pensioenfonds Xerox is aangesloten bij koepelorganisatie de Pensioenfederatie.


Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting. Bij het vervullen van haar taak zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Het bestuur bestaat uit tien leden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Vicevoorzitter

 

 

 Sako Zeverijn

Bram Spruijt

   


Sako Zeverijn
 

Bram Spruijt

   


Onafhankelijk bestuurslid
 

Werknemersbestuurslid

   

Geen deelnemer
(externe)
 

Pensioengerechtigde
deelnemer

 

   

 Bestuurslid

 Bestuurslid

 Bestuurslid

Bestuurslid 

Rob Smeets

Rob Martens

 

 


Rob Smeets
 

Rob Martens

vacature

 vacature


Werkgeversbestuurslid
 


Werkgeversbestuurslid
 


Werkgeversbestuurslid
 


Werkgeversbestuurslid
 

Actieve deelnemer
 

Actieve deelnemer
 

Actieve deelnemer
 

Actieve deelnemer
 

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

 John van den Muijsenberg

 Jacques van der Geer

 

 

John van den Muijsenberg


Jacques van der Geer
 

vacature 

Ad Jansen


Werknemersbestuurslid
 


Werknemersbestuurslid
 


Werknemersbestuurslid
 


Werknemersbestuurslid 
 

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Pensioengerechtigde
deelnemer

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds is het orgaan waaraan het bestuur van het pensioenfonds verplicht periodiek verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Bij de verantwoording die moet worden afgelegd, gaat het vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Secretaris Lid

Lid

Lid

 Roland Hoogendam

Jan Wijnands

Gerard Derix

Ronald Bogaard

Wim Erkamp


Roland Hoogendam
 

Jan Wijnands Gerard Derix

Ronald Bogaard

Wim Erkamp


Namens
werkgevers

 


Namens
pensioengerechtigde
deelnemers

Namens pensioengerechtigde
deelnemers


Namens
actieve
deelnemers


Namens
gewezen
deelnemers
 

Actieve deelnemer

Pensioengerechtigde
 deelnemer
Pensioengerechtigde deelnemer


Actieve deelnemer
 

Gewezen deelnemer


Intern toezicht

Voor de invulling van het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie, die bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Het bestuur geeft de visitatiecommissie jaarlijks de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds kritisch te bezien.

De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgevers en in het jaarverslag. De visitatiecommissie betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.


Xerox Pensioenbureau

Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan het Xerox Pensioenbureau. Deze werkzaamheden betreffen onder meer de bestuursondersteuning en de pensioenadministratie.

 

Directeur

Secretaris

Medewerker
pensioenadministratie

Medewerkster
pensioenadministratie

Niels van Heesen

Marly van Issum

Bert Huijts

Halima Salhi-Chraihi


Niels van Heesen
 

Marly van Issum

Bert Huijts

Halima Salhi-Chraihi

 
 
 
 
 
                                                          Copyright 2004 - 2015 Stichting Pensioenfonds Xerox. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.