Organisatie


Ondernemingspensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Xerox is het ondernemingspensioenfonds voor medewerkers van Xerox (Nederland) B.V. in Breukelen, Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. in Venray en Veenman B.V. in Capelle aan den IJssel. Stichting Pensioenfonds Xerox is opgericht op 28 juli 1999.

Stichting Pensioenfonds Xerox is een
stichting naar Nederlands recht. Zij staat onder toezicht van
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het toezicht op pensioenfondsen is geregeld in de Pensioenwet.

Stichting Pensioenfonds Xerox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 12039910 en heeft haar statutaire zetel in Venray.

Stichting Pensioenfonds Xerox is aangesloten bij koepelorganisatie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen.

Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting. Bij het vervullen van haar taak zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Het bestuur bestaat uit tien leden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Vicevoorzitter

 

 

 Sako Zeverijn

 Tiny Hendriks

   


W.S. Zeverijn

M.G.J. Hendriks

   


Onafhankelijk

Werknemersbestuurslid

   

Extern

Actieve deelnemer

   

 Bestuurslid

 Bestuurslid

 Bestuurslid

Bestuurslid 

Rob Smeets

Rob Martens

 

 


R.G.L. Smeets

R.K.P. Martens

vacature

 vacature


Werkgeversbestuurslid


Werkgeversbestuurslid


Werkgeversbestuurslid
Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Actieve deelnemerBestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

 John van den Muijsenberg

 Jacques van der Geer

Bram Spruijt 

 

J.F.M.A. van den Muijsenberg


J.L.P. van der Geer

B.N. Spruijt 

vacature


Werknemersbestuurslid 


Werknemersbestuurslid 


Werknemersbestuurslid 


Werknemersbestuurslid 


Actieve deelnemer


Actieve deelnemer


Pensioengerechtigde
deelnemer


Pensioengerechtigde
deelnemer


 

 

 

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds is het orgaan waaraan het bestuur van het pensioenfonds verplicht periodiek verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Bij de verantwoording die moet worden afgelegd, gaat het vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Secretaris

Lid verantwoordingsorgaan

 Roland Hoogendam

Gerard Stevens

Gerard Derix


R.M. Hoogendam

G.Th. Stevens

G.P. Derix


Namens werkgevers


Namens actieve deelnemers


Namens pensioengerechtigde
deelnemers

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Pensioengerechtigde deelnemer


Intern toezicht

Voor de invulling van het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie. Deze visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Zij beoordelen de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de pensioenregeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds. Het bestuur geeft de visitatiecommissie minimaal eens in de drie jaar de opdracht het functioneren van (het bestuur van) Stichting Pensioenfonds Xerox kritisch te bezien. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur, waarna het bestuur de rapportage bespreekt met het verantwoordingsorgaan.

X
erox Pensioenbureau

Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan het Xerox Pensioenbureau. Deze werkzaamheden betreffen onder meer de bestuursondersteuning en de pensioenadministratie.

Directeur

Secretaris

Senior
medewerker
pensioenadministratie

Junior
medewerkster
pensioenadministratie

Niels van Heesen

Marly van Issum

Bert Huijts

Halima Salhi-Chraihi


N. van Heesen RBA

M.M.A. van Issum LLB

H.C. Huijts

H.E. Salhi-Chraihi


 

 
 
 
                                                          Copyright 2004 - 2014 Stichting Pensioenfonds Xerox. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.