Nieuws | Invloed van het coronavirus

12 mei 2019

Sinds eind januari 2020 zijn de financiële markten, en gaandeweg de hele wereldbevolking en veel economische activiteit, in de ban geraakt van (de verspreiding van) het coronavirus, COVID-19. Dat heeft ook de werkgevers en het pensioenfonds geraakt. De maatregelen en effecten hiervan bij en voor het pensioenfonds zijn als volgt:          
 
 • Het pensioenbureau werkt sinds medio maart 2020, in lijn met het beleid van de Nederlandse overheid en de werkgevers, vrijwel uitsluitend thuis. Alle (IT-)faciliteiten daarvoor waren al aanwezig en zijn probleemloos toegepast. De medewerkers van het pensioenbureau zijn gewoon bereikbaar per e-mail en telefoon. Verder vergaderen het bestuur, de commissies en het pensioenbureau online met hulp van digitale vergadertools. Hetzelfde geldt voor overleg met adviseurs en controlerend accountant en actuaris. De noodprocedure is door het bestuur geraadpleegd maar niet opgestart, omdat bestuur en pensioenbureau feitelijk normaal functioneren, zij het vanuit huis.
   
 • Alle vermogensbeheerders en de custodian hebben het pensioenfonds op de hoogte gebracht van invoering van vergelijkbare maatregelen en business continuity plannen.
   
 • Geen kerntaken, waaronder het uitbetalen van pensioenen, hebben vertraging ondervonden en overige belangrijke processen zijn volledig operationeel.
   
 • De crisis op de financiële markten is niet zonder gevolgen gebleven en de dekkingsgraad van het pensioenfonds is per eind april 2020 gedaald tot 94,1%. Daardoor is de kans toegenomen dat de dekkingsgraad ultimo 2020 opnieuw onder het minimaal vereist eigen vermogen ligt en dat (in ieder geval op basis van de thans geldende wet- en regelgeving) een korting op pensioenaanspraken en pensioenrechten doorgevoerd zal moeten worden.
   
 • Omdat de coronacrisis nog voortduurt, is de impact op de marktrente en de beleggingen op de middellange termijn niet in te schatten.

Naar het nieuwsoverzicht