Nieuws | Wijziging pensioenreglement en statuten

27 mei 2022
 
Het bestuur heeft per 1 januari 2022 een gewijzigd pensioenreglement en per 1 april 2022 gewijzigde statuten vastgesteld.
 
De belangrijkste wijzigingen in het pensioenreglement zijn als volgt:
  • De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is wederom niet toereikend gebleken om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren. Om die reden heeft het bestuur besloten het opbouwpercentage in de pensioenregeling voor het jaar 2022 te verlagen naar 1,472%. Het nieuwe opbouwpercentage geldt alleen voor de pensioenopbouw van de actieve deelnemers in 2022, dus van
    1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De pensioenpremie die de actieve deelnemers betalen in 2022, is niet veranderd.
  • Er wordt vanaf 1 januari 2022 een uniforme doorsneepremie van 30% toegepast alle vier de bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers. Tot 1 januari 2022 bedroeg de premie voor werkgever Veenman 27% en voor de andere drie werkgevers 30%.
 
De statuten zijn gewijzigd wegens het instellen van een raad van toezicht. Het pensioenfonds was wettelijk verplicht de visitatiecommissie te vervangen door een raad van toezicht, omdat het belegd vermogen van het pensioenfonds twee boekjaren op rij meer dan 1 miljard euro bedroeg. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
 
U kunt het gewijzigde pensioenreglement en de gewijzigde statuten hier downloaden of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.

Naar het nieuwsoverzicht