Nieuws | Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2019

11 juli 2019

Het bestuur heeft per 1 januari 2019 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld naar aanleiding van een aantal wettelijke maatregelen en de verzelfstandiging van het Xerox Pensioenbureau. De wijzigingen in het pensioenreglement zijn als volgt:
  • Onder werknemer wordt nu verstaan degene die een arbeidsovereenkomst met Xerox (Nederland), Xerox Manufacturing (Nederland), Veenman of Stichting Pensioenfonds Xerox heeft. De medewerkers van het Xerox Pensioenbureau zijn per 1 januari 2019 in dienst van Stichting Pensioenfonds Xerox.
  • Als het opgebouwde pensioen lager is dan €484,09 per jaar en hoger dan €2 per jaar, dan zorgt het pensioenfonds er voortaan automatisch voor dat het pensioen meegaat naar de nieuwe pensioenregeling van een gewezen deelnemer. Als de gewezen deelnemer geen nieuwe pensioenregeling heeft, dan blijft het pensioen bij het pensioenfonds. Als de pensioenopbouw is gestopt na 1 januari 2019 en het opgebouwde pensioen lager is dan €2 per jaar, dan komt dit pensioen te vervallen. Deze nieuwe systematiek is het gevolg van de invoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen.
  • Een ander gevolg van de invoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen is dat afkoop in nog maar een zeer beperkt aantal situaties mogelijk is. Afkoop van een ouderdomspensioen beneden het grensbedrag van €484,09 is mogelijk op de pensioenrichtdatum (leeftijd 67 jaar) óf als automatische waardeoverdracht niet is gelukt. Dit laatste is op zijn vroegst vijf jaar na de beëindiging van het deelnemerschap, waarbij minstens vijf pogingen tot waardeoverdracht moeten hebben plaatsgevonden.
  • De herziening van een Europese richtlijn voor pensioenen (afgekort IORP II genaamd) heeft ertoe geleid dat het pensioenfonds er voortaan voor verantwoordelijk is dat een nieuwe deelnemer basisinformatie over de pensioenregeling ontvangt. Voorheen lag deze verplichting bij de werkgever. Ook moeten gewezen deelnemers jaarlijks een uniform pensioenoverzicht ontvangen en kunnen eventuele kortingen op pensioenrechten pas plaatsvinden drie maanden nadat de pensioengerechtigde deelnemers hierover zijn geïnformeerd.
  • Tot slot is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd.

U kunt het gewijzigde pensioenreglement hier downloaden of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.

Naar het nieuwsoverzicht