Nieuws | Wijziging statuten per 1 januari 2021

12 januari 2021

Het bestuur heeft per 1 januari 2021 gewijzigde statuten vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen in de statuten zijn als volgt:
  • De statutaire vestigingsplaats is gewijzigd van Venray in Venlo.
  • Wegens COVID-19 zijn de mogelijkheden voor digitaal vergaderen en digitaal stemmen uitgebreid.
  • De procedure bij belet en ontstentenis van bestuursleden en/of de directeur is uitgebreid. Dit heeft betrekking op de vraag wie het pensioenfonds kan vertegenwoordigen wanneer de bestuursleden en/of de directeur hiertoe niet in staat zijn.
  • Het verantwoordingsorgaan heeft het recht gekregen een bindende voordracht te doen voor de leden van de visitatiecommissie.
  • De procedure voor ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan of leden van de visitatiecommissie is vastgelegd.
  • De commissie integraal risicomanagement en de remuneratiecommissie zijn opgenomen als formele commissies van het pensioenfonds.

U kunt de gewijzigde statuten hier downloaden of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.

Naar het nieuwsoverzicht