Nieuws | Veelgestelde vragen overgang HNPF

8 juni 2023

Wegens de collectieve waardeoverdracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) heeft het pensioenfonds een overzicht opgesteld van veelgestelde vragen.

Wat gebeurt er met het pensioenfonds?
 
Wij als Stichting Pensioenfonds Xerox gaan stoppen en dan betekent dat de werkzaamheden van het pensioenbureau worden beëindigd.
 
Wat betekent dit voor mijn pensioen?
 
Uw pensioen blijft tot en met 31 december 2023 in beheer van Stichting Pensioenfonds Xerox. Per 1 januari 2024 wordt dit overgenomen door Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Alles blijft hetzelfde, alleen uw vragen en betalingen zullen dan door een andere pensioenuitvoerder (DION) worden behandeld.
 
Ga ik dan minder pensioen krijgen?
 
Uw opgebouwd pensioen blijft ongewijzigd. Dit is een gegarandeerd pensioen, tenzij het slecht gaat met het pensioenfonds waardoor er gekort moet worden. Maar dat is voor nu niet het geval.
 
Blijft mijn pensioenleeftijd 67 jaar?
 
Uw pensioenleeftijd blijft ongewijzigd. Daarnaast blijft u nog altijd de mogelijkheid hebben om uw pensioenleeftijd te vervroegen of uitstellen.
 
Veranderen de flexibiliseringsmogelijkheden?
 
Nee, deze opties blijven ongewijzigd.
 
Waarom bouw ik geen pensioen meer op, terwijl ik nog wel pensioenpremie betaal?
 
Met ingang van 1 januari 2023 worden er geen pensioenaanspraken meer opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Xerox. Dat betekent dat uw opgebouwde pensioenrechten gelijk zijn aan uw te bereiken pensioenrechten. Als actieve deelnemer bent u per 1 januari 2023 uw pensioen gaan opbouwen bij HNPF. In maart 2023 heeft u een welkomstbrief ontvangen van HNPF. Voor de pensioenopbouw bij HNPF betaalt u nu pensioenpremie.
 
Wat is de uitkomst van het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds?
 
Het afgelopen jaar hebben het pensioenfonds en de sociale partners veelvuldig overlegd hoe zij gezamenlijk kunnen zorgdragen voor een goede uitvoering van de pensioenregeling in de toekomst. Hierbij werd duidelijk dat het de voorkeur heeft om zowel de opgebouwde pensioenen als de toekomstige pensioenopbouw bij één nieuwe pensioenuitvoerder onder te brengen. Na een analyse van alle uitvoeringsmogelijkheden heeft het bestuur van het pensioenfonds een sterke voorkeur uitgesproken om aan te sluiten bij een APF (Algemeen Pensioenfonds) met een eigen kring. In Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) heeft het bestuur de partij gevonden waar de doelstellingen van het pensioenfonds en van de sociale partners het beste tot hun recht komen.
 
Waarom is ervoor gekozen om het pensioen onder te brengen bij een nieuwe uitvoerder?
 
Verschillende overwegingen speelden mee in deze keuze. De Nederlandsche Bank stelt als toezichthouder hogere eisen aan de omvang, samenstelling en professionaliteit van het bestuur. Voor het pensioenfonds wordt het steeds lastiger om aan deze eisen te kunnen voldoen. Daarnaast is het voor een (relatief) klein pensioenfonds steeds moeilijker om te kunnen voldoen aan alle nieuwe eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld aan de Wet toekomst pensioenen en de daaruit voortvloeiende veranderingen. Ook mist het pensioenfonds (financiële) schaalvoordelen die grote pensioenfondsen wel kunnen benutten.
 
Waarom is er gekozen voor Het Nederlandse Pensioenfonds?
 
HNPF is groter en zodanig ingericht dat andere pensioenfondsen en werkgevers kunnen aansluiten. Het kan beter voldoen aan alle (toekomstige) regels en kan de kosten en de risico’s verdelen over meer deelnemers. Daarnaast biedt een eigen kring mogelijkheden om via het te vormen Belanghebbendenorgaan wel zeggenschap over het beleid van de eigen kring te houden.
 
Wat is een APF?
 
Een APF is een pensioenfonds waarbij het bestuur gevormd wordt door onafhankelijke professionele bestuursleden. Deze bestuursleden hebben geen binding met de aangesloten werkgevers, werknemers of gepensioneerden. Zij besturen meerdere pensioenkringen en worden daarbij ondersteund door een eigen bestuursbureau en uitvoeringsorganisatie. Doordat bepaalde zaken voor meerdere pensioenregelingen geregeld kunnen worden, kunnen zij efficiënt en dus tegen lagere kosten werken.
 
Wat is een eigen kring binnen een APF?
 
Een “eigen kring” betekent dat de werkgevers de huidige pensioenregeling kunnen voortzetten. Het belegd vermogen dat het pensioenfonds heeft, wordt gescheiden van de andere pensioenkringen beheerd (met winsten en verliezen). En verder krijgt de nieuwe kring, Pensioenkring Xerox genaamd, een eigen Belanghebbendenorgaan dat bepaalde zaken moet goedkeuren en over andere zaken advies mag geven.
 
Hebben de (oud-)deelnemers straks nog inspraak?
 
Iedere pensioenkring bij HNPF heeft een eigen belanghebbendenorgaan. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, van de werknemers en van de gepensioneerden. Het belanghebbendenorgaan heeft goedkeuringsrechten op:
 het strategisch beleggingsbeleid;
 het premiebeleid (en jaarlijkse opbouw);
 het toeslagenbeleid;
 het herstelbeleid en het eventueel doorvoeren van kortingen;
 het invaren in de nieuwe pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen, waaronder ook de compensatie uit het vermogen.
 
Daarnaast heeft het belanghebbendenorgaan adviesrechten op bijvoorbeeld wijzigingen in de pensioenregeling en het jaarlijkse kostenbudget.
 
Wat verandert er voor mij als (oud-)deelnemer?
 
Voor u als (oud-)deelnemer verandert er niet veel. Het is vooral de uitvoeringsvorm die verandert.
 
Het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd blijft van u. De waarde van dit pensioen wordt één op één overgedragen aan HNPF. HNPF beheert uw pensioen. Als u een pensioenuitkering ontvangt, dan ontvangt u dit pensioen vanaf 1 januari 2024 van HNPF. Als u pensioen opbouwt of heeft gebouwd, dan wordt deze opbouw volgens de huidige pensioenregeling voortgezet per 1 januari 2023. Uw pensioenregeling wijzigt niet als gevolg van de overgang naar HNPF.

Naar het nieuwsoverzicht