Beleggingen

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. Onder het strategische beleggingsbeleid wordt verstaan de vaststelling van de strategische beleggingsmix en de bandbreedtes, de inrichting van de vermogensbeheermandaten en de keuze van de aan te stellen vermogensbeheerders.

De beleggingsadviescommissie ondersteunt dan wel adviseert het bestuur ten aanzien van het strategische beleggingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Asset Liability Management-studie en de selectie van vermogensbeheerders. Daarnaast is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor het rebalancingbeleid, de nadere uitwerking van het gekozen strategische beleggingsbeleid en de portefeuilleconstructie. Dit houdt onder meer in het opstellen van de voorschriften voor de diverse deelportefeuilles, het monitoren van de performance en de risicolimieten en het evalueren van de bestaande vermogensbeheerders.

De directeur is belast met het onderhouden van het (dagelijkse) contact met de vermogensbeheerders, de custodian en de beleggingsadviseurs. Tot zijn taak behoort mede het geven van aan- en verkoopopdrachten aan de vermogensbeheerders. Tevens is de directeur verantwoordelijk voor het verzamelen van de beleggingsrapportages en het bewaken van de consistentie tussen de diverse partijen.

De vermogensbeheerders zijn verantwoordelijk voor het operationele beleggingsbeleid. Onder operationeel beleggingsbeleid wordt verstaan het portefeuillebeheer binnen de grenzen van het afgesproken mandaat. De vermogensbeheerders leveren ten minste eenmaal per kwartaal een rapportage aan.

De custodian is verantwoordelijk voor de bewaring van de effecten en verzorgt tevens de performancemeting en de risicorapportages.