Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid heeft betrekking op:

  • beloning van uitbestede werkzaamheden (beschreven in de normen 30 en 34 van de Code Pensioenfondsen);
  • beloning van leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan, leden van de visitatiecommissie, de directeur en de medewerkers van het Xerox Pensioenbureau (beschreven in de normen 77 tot en met 81 van de Code Pensioenfondsen).
     

De normen en de wijze van handhaving die van toepassing zijn op uitbestede werkzaamheden zijn vastgelegd in het uitbestedingsbeleid. Het beloningsbeleid heeft betrekking op de beloning van leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan, leden van de visitatiecommissie, de directeur en de medewerkers van het Xerox Pensioenbureau.

Het bestuur is van mening dat de aard en de doelstelling van het pensioenfonds gediend zijn met kwalitatief goede bestuursleden, toezichthouders en medewerkers. Het bestuur wenst marktconform te belonen en zorgt ervoor dat de hoogte van de beloning geen beletsel vormt voor het aantrekken van de gewenste kwaliteit. Omgekeerd geldt dat de beloning niet dusdanig van aard is dat het een kritische houding in de weg staat.

De directeur en de medewerkers van het Xerox Pensioenbureau zijn in dienst van Xerox Manufacturing (Nederland). Ofschoon het bestuur niet de werkgever in juridische zin is, stelt het bestuur zich actief op in het overleg met de werkgever waar het de beloning van de directeur en de medewerkers van het Xerox Pensioenbureau betreft.

Het pensioenfonds kent alleen vaste vergoedingen toe. Uitgezonderd van dit uitgangspunt is de directeur. Hij ontvangt een variabele beloning van ten hoogste 5% van het vaste salaris.

In geen enkel geval zal een vergoeding wegens ontslag gegeven worden aan een lid van het bestuur, een lid van het verantwoordingsorgaan of een lid van de visitatiecommissie. Dit uitgangspunt is niet van toepassing op de directeur of op de medewerkers van het Xerox Pensioenbureau.

Leden van het bestuur en leden van het verantwoordingsorgaan die in dienst zijn van één van de werkgevers ontvangen geen vergoeding. Voor pensioengerechtigde leden van het bestuur en van het verantwoordingsorgaan is een vergoedingsregeling van toepassing. Met de externe onafhankelijke voorzitter en het externe bestuurslid/lid van de beleggingscommissie zijn contractuele afspraken gemaakt over diens beloning.

Vergoedingen eindigen in elk geval bij het eindigen van het lidmaatschap van het bestuur, het verantwoordingsorgaan of de visitatiecommissie.

In geval van schorsing van een lid van het bestuur of het verantwoordingsorgaan wordt de vergoeding stilgelegd. In geval de schorsing niet leidt tot aftreden, zal de vergoeding alsnog plaatsvinden over de periode van schorsing.