Raad van toezicht

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht, die bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen. Momenteel zijn dit John Ruben (voorzitter), Herma Polee en Frank Rijksen.
 

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgevers, en in het bestuursverslag. 

De raad van toezicht betrekt de Code Pensioenfondsen bij de uitoefening van zijn taak en rapporteert jaarlijks in het jaarverslag op welke wijze de Code Pensioenfondsen binnen het pensioenfonds wordt nageleefd en toegepast.