Hoe is uw pensioen geregeld?

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl, op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en in de Mijn SPX-omgeving.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Xerox.


 

 
Ouderdomspensioen
Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Xerox en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Xerox, is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt, is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,472% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient €25.000 per jaar. De franchise is €14.802. U bouwt in dat jaar 1,472% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van €10.198. Dat is €150,11 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagverlening.
 
 
 
Partner- en wezenpensioen
Voor uw partner is een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot de leeftijd van 21 jaar van het kind (tot de leeftijd van 27 jaar van het kind als het kind studeert). U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Xerox. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
 
 


 
Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u zelf nog premie betaalt voor het gedeelte dat u niet meer kunt werken. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u onder Arbeidsongeschikt raken.
 
 
Pensioenreglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement.
 


 

 
Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen
Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.


 
 
A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor uw AOW-gerechtigde leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dit ontvangt u één keer per jaar. Op het Uniform Pensioenoverzicht staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd en gegevens van het partnerpensioen en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via
uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.
 
  
U bouwt pensioen op in een middelloonregeling
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,472% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele toeslagverlening. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
 
 

 
Opbouwpercentage
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,472% aan ouderdomspensioen op.
 
 
 
U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen
U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Het is afhankelijk van de werkgever waarvoor u werkt hoeveel premie u betaalt.

Als u werkt voor werkgever Xerox (Nederland), betaalt u 22% en betaalt uw werkgever 78%. In 2022 is de premie die u betaalt 6,6% van uw pensioengrondslag.

Als u werkt voor werkgever Xerox Manufacturing (Nederland) of voor werkgever Stichting Pensioenfonds Xerox, betaalt u 20% en uw werkgever 80%. In 2022 is de premie die u betaalt 6% van uw pensioengrondslag.

Als u werkt voor werkgever Veenman, betaalt u 20% en uw werkgever 80%. In 2022 is de premie die u betaalt 6% van uw pensioengrondslag. Als u vóór 1 januari 2009 bij werkgever Veenman bent gaan werken, betaalt u geen premie en uw werkgever 100%.

Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.


 
 
Waardeoverdracht
Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling?

U beslist zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Xerox staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2 per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.
 
 
Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Gebruik dan de Pensioenvergelijker.
 

 


 
 
Pensioenopbouw als u meer dan €114.866 verdient
U bouwt pensioen op over het salaris tot €114.866. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen zelf een aanvulling te regelen op uw ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. De begrenzing van de pensioenopbouw heeft ook gevolgen voor het partnerpensioen. Daarom heeft u de mogelijkheid een verzekering te sluiten die het partnerpensioen boven €114.866 afdekt. Deze verzekering wordt niet geregeld door Stichting Pensioenfonds Xerox, maar door uw werkgever.
 
  
Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat of eerder uw werkgever verlaat en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Stichting Pensioenfonds Xerox als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. In een uitvoeringsbesluit bij het pensioenreglement staan de bedragen van het pensioen na het ruilen.
 
  
Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u een partner heeft, moet hij of zij het wel eens zijn met uw keuze. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. In een uitvoeringsbesluit bij het pensioenreglement staan de bedragen van het pensioen na het ruilen.
 
  
Deels met pensioen gaan
In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw 67-jarige leeftijd, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf leeftijd 50 jaar. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan ook lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat u doorwerkt, bouwt u nog wel pensioen op.
 
 

 
Pensioen vervroegen of uitstellen
In plaats van met pensioen te gaan op uw 67-jarige leeftijd, kunt u ervoor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld tot maximaal vijf jaar nadat u AOW bent gaan ontvangen. Als u later met pensioen gaat, wordt uw uitkering van ouderdomspensioen hoger.
 
Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet uit te stellen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het uitstellen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. In een uitvoeringsbesluit bij het pensioenreglement staan de bedragen van het pensioen na het uitstellen.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 67e. Dat betekent wel dat uw uitkering van ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt lager. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank wanneer uw AOW ingaat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te vervroegen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het vervroegen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. In een uitvoeringsbesluit bij het pensioenreglement staan de bedragen van het pensioen na het vervroegen.
    
 
Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen dan lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht staat.
 
U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioen-overzicht staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te herschikken, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het herschikken van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. In een uitvoeringsbesluit bij het pensioenreglement staan de bedragen van het pensioen na het herschikken.
 

 

 
Welke risico's zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Tussen de start van de opbouw en de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo'n periode verandert de wereld, waardoor er risico's kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico's leiden mogelijk tot een tekort.
 
Stichting Pensioenfonds Xerox probeert voorbereid te zijn op de risico's die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Stichting Pensioenfonds Xerox moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Stichting Pensioenfonds Xerox 'in kas' moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Stichting Pensioenfonds Xerox ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico's ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico's waar Stichting Pensioenfonds Xerox rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Stichting Pensioenfonds Xerox moet die risico's dus letterlijk 'managen'. Meer informatie over het risicomanagement van Stichting Pensioenfonds Xerox vindt u in het jaarverslag.

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van toeslagen. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100%, mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Meer informatie over de financiële positie en de beleidsdekkingsgraad vindt u onder Financiële positie.
    
 

 
Welvaartsvast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2022 iets minder kopen dan in 2021. Dat heet 'inflatie'. Vanwege de inflatie probeert Stichting Pensioenfonds Xerox jaarlijks een toeslag te verlenen op uw opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de stijging van de loonindex. Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Als het financieel tegen zit, kan het zo zijn dat Stichting Pensioenfonds Xerox niet of niet volledig toeslagen kan verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kunnen eventueel extra toeslagen worden verleend op uw pensioen om koopkracht te herstellen.

De afgelopen tien jaar zijn aan actieve deelnemers de volgende toeslagen toegekend door Stichting Pensioenfonds Xerox:
  • Per 1 januari 2022: 0,00%. De maatstaf was was 2,57%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2020 tot oktober 2021 met 3,42% omhoog.
  • Per 1 januari 2021: 0,00%. De maatstaf was 3,04%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2019 tot oktober 2020 met 1,22% omhoog.
  • Per 1 januari 2020: 0,00%. De maatstaf was 2,58%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2018 tot oktober 2019 met 2,72% omhoog.
  • Per 1 januari 2019: 0,00%. De maatstaf was 2,09%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2017 tot oktober 2018 met 2,10% omhoog.
  • Per 1 januari 2018: 0,00%. De maatstaf was 1,66%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2016 tot oktober 2017 met 1,33% omhoog.
  • Per 1 januari 2017: 0,00%. De maatstaf was 1,69%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2015 tot oktober 2016 met 0,42% omhoog.
  • Per 1 januari 2016: 0,00%. De maatstaf was 1,33%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2014 tot oktober 2015 met 0,63% omhoog.
  • Per 1 januari 2015: 0,00%. De maatstaf was 1,37%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2013 tot oktober 2014 met 1,05% omhoog.
  • Per 1 januari 2014: 0,00%. De maatstaf was 1,17%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2012 tot oktober 2013 met 1,56% omhoog.
  • Per 1 januari 2013: 0,00%. De maatstaf was 2,18%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2011 tot oktober 2012 met 2,91% omhoog.

De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De verwachting is dat de komende jaren geen toeslagverlening kan worden toegekend. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% kan naar rato toeslagverlening plaatsvinden.
 
 


 
Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat Stichting Pensioenfonds Xerox ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder en/of de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken partijen hebben de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, geen toeslagen verlenen of de pensioenopbouw verlagen. Er kan ook gekozen worden voor een combinatie van maatregelen of er kunnen nog andere keuzes gemaakt worden. In het uiterste geval kan besloten worden om uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

De afgelopen tien jaar heeft eenmaal een korting plaatsgevonden. Per 1 april 2014 zijn de pensioenen met 2,6% verlaagd. De kans op korting is in de komende jaren aanwezig. Een eventuele korting kan op zijn vroegst per 31 december 2022 plaatsvinden.

Meer informatie over hoe Stichting Pensioenfonds Xerox er financieel voorstaat, vindt u onder Financiële positie.
 

 

 
Kosten
Stichting Pensioenfonds Xerox maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.
  

 

 
Als u verandert van pensioenuitvoerder
Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling?

U beslist zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Xerox staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2 per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.
 
  
Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u zelf nog premie betaalt voor het gedeelte dat u niet meer kunt werken. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door UWV.
 
 
 
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra's regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notariële samenlevingsovereenkomst hebben. Een kopie van een gedeelte van die overeenkomst moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. Meer informatie hierover leest u onder Samenwonen.
 
 
 
Als u gaat scheiden, uw geregistreerd partnerschap beëindigt of uw samenlevingsovereenkomst beëindigt
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens de duur van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de samenlevingsovereenkomst. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding of beëindiging en de eventuele afwijkende afspraken.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van scheiding of beëindiging. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u de pensioenuitvoerder wel informeren.

Kijk voor meer informatie onder Scheiden.
 
  
Als u verhuist naar het buitenland
Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

 Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u uw pensioenuitvoerder daarover informeren.
 
 

 
Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door UWV.
 
 
Als u meer of minder gaat werken
Als u meer of minder gaat werken.                                                               

 
 
 
Als u verlof opneemt
Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof.                      

 
 
 

 
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
De keuzemogelijkheden vindt u onder Welke keuzes heeft u.

Let op: een gemaakt keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.
 
 
Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.
 
 
 
Als u vragen heeft
Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met het Xerox Pensioenbureau van Stichting Pensioenfonds Xerox, te bereiken op 088 - 401 26 37.
 
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl.
Meer weten over uw pensioen? Lees het pensioenreglement.


Laatst bijgewerkt: januari 2022